author avatar
بروزرسانی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

توجه: این فایل شامل ۷ فصل میباشد که مطالعات در زمینه نگهداری و تعمیرات قابلیت اطمینان محور (RCM) را دسته بندی کرده است. یعنی سمینار یک پایان نامه می باشد.

فایل در Word نوشته شده است و تمامی فرمول ها تایپ شده هستند

چکيده

استراتژی فعلی دنیای پیشرفته صنعتی بر پایه تولید و نگهداری وتعمیرات با عیوب صفر، از کارافتادگی صفر، وحوادث صفر می­باشد. نگهداری و تعمیرات قابلیت اطمینان محور (RCM) فرآیندی است که برای مشخص کردن موثرترین رویکرد تعمیرات بکار گرفته می­شود. این فرآیند همچنین قابلیت شناسایی مولفه­هایی را که احتمال خرابی در آنها زیاد است و اصلاح آنها صرفه­جویی زیادی در هزینه تعمیرات می­گردد را داراست. RCM یک فرآیند مستمر است که اطلاعاتی را از عملکرد سیستم­های دریافت کرده و این اطلاعات را برای بهبود طراحی و تعمیرات آتی بکار می­گیرد. از میان استراتژی­های نوین تعمیراتی از تعمیر و نگهداری با محوریت قابلیت اطمینان می­توان به عنوان یکی از موفق­ترین استراتژی­ها نام برد. چراکه در این رویکرد مجموعه­ای از عملیات تعمیر و نگهداری در کل یک سیستم هماهنگ شده و در جهت منافع سازمان قرار می­گیرد.

اگر به روش FMEA علاقه مند هستید می توانید این آموزش را در اینجا مشاهده کنید.

واژه‌هاي كليدي: نگهداری و تعمیرات، قابلیت اطمینان، نگهداری و تعمیرات قابلیت اطمینان محور

کلیات و مفاهیم……………………………………………………………………………………….. ۱

۱-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………….. ۲

۱-۲- نگهداری و تعمیرات : تعریف، ارزیابی، و انواع………………………………………. ۳

۱-۲-۱- تعاریف………………………………………………………………………………………. ۳

۱-۲-۲- ارزیابی نگهداری و تعمیرات………………………………………………………….. ۳

۱-۲-۲-۱- نسل اول…………………………………………………………………………………. ۴

۱-۲-۲-۲- نسل دوم……………………………………………………………………………….. ۴

۱-۲-۲-۳- نسل سوم………………………………………………………………………………. ۵

۱-۲-۳- انواع استراتژیهای نگهداری و تعمیرات…………………………………………… ۶

۱-۲-۳-۱- نگهداری و تعمیرات واکنشی…………………………………………………….. ۷

۱-۲-۳-۲- نگهداری و تعمیرات پیشگویانه…………………………………………………. ۸

۱-۲-۳-۳- نگهداری و تعمیرات اصلاحی…………………………………………………… ۱۱

۱-۲-۳-۴- نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه………………………………………………… ۱۱

۱-۲-۳-۵- نگهداری و تعمیرات پیشاقدامانه……………………………………………… ۱۴

۱-۲-۳-۶- ارائه یک مثال برای مقایسه استراتژیهای PM، PdM و PaM………. ۱۵

۱-۲-۳-۷- نگهداری و تعمیرات قابلیت اطمینان محور………………………………… ۱۶

۱-۲-۳-۸- نگهداری و تعمیرات ریسک محور……………………………………………. ۱۷

۱-۲-۳-۹- نگهداری و تعمیرات بهرهور کل……………………………………………….. ۲۰

۱-۳- روند انتظارات از نگهداری و تعمیرات………………………………………………… ۲۱

۱-۴- سیر تکامل نگهداری و تعمیرات……………………………………………………….. ۲۲

۱-۵- طبقه بندی استراتژیهای نگهداری و تعمیرات……………………………………. ۲۳

نتیجهگیری………………………………………………………………………………………….. ۲۴

فصل ۲:………………………………………………………………………………………………… ۲۵

قابلیت اطمینان و نت قابلیت اطمینان محور……………………………………………….. ۲۵

۲-۱- قابلیت اطمینان، دسترسپذیری، نگهداریپذیری………………………………….. ۲۶

۲-۱-۱-آنالیز قابلیت اطمینان………………………………………………………………….. ۲۶

۲-۱-۱-۱- تابع قابلیت اطمینان……………………………………………………………….. ۲۶

۲-۱-۱-۲- نرخ خرابی……………………………………………………………………………. ۲۷

۲-۱-۱-۳- بدست آوردن تابع توزیع و قابلیت اطمینان با استفاده از نرخ خرابی. ۲۹

۲-۱-۱-۴- تجزیه و تحلیل رفتار خرابی…………………………………………………….. ۳۰

۲-۱-۱-۵- تابع نرخ خرابی توزیع وایبول…………………………………………………… ۳۱

۲-۱-۱-۶- آزمون روند ………………………………………………………………………….. ۳۲

۲-۱-۱-۶-۱- آزمون Crow/AMSAA……………………………………………………… ۳۲

۲-۱-۱-۶-۲- آزمون لاپلاس…………………………………………………………………… ۳۳

۲-۱-۱-۶-۳- آزمون Lewis-Robinson………………………………………………… ۳۴

۲-۱-۱-۷- تخمین پارامترهای توزیع وایبول……………………………………………… ۳۵

۲-۱-۱-۸- قابلیت اطمینان پویا برای سیستمهای قابلتعمیر…………………………. ۳۶

۲-۱-۲- قابلیت نگهداری……………………………………………………………………….. ۳۷

۲-۱-۲-۱- عملگر قابلیت نگهداری………………………………………………………….. ۳۷

۲-۱-۲-۲- مفهوم آماری قابلیت نگهداری………………………………………………… ۳۷

۲-۱-۳- دسترسپذیری………………………………………………………………………….. ۳۹

کلیک  فرم خام FMEA – سه نمونه به همراه آموزش

۲-۱-۴- زمان خوابیدگی…………………………………………………………………………. ۴۱

۲-۲- نگهداری و تعمیرات قابلیت اطمینان محور……………………………………….. ۴۲

۲-۲-۱- تعاریف RCM…………………………………………………………………………… ۴۳

۲-۲-۲- تاریخچه نگهداری و تعمیرات قابلیت اطمینان محور………………………. ۴۴

۲-۲-۳- مدل عملکردی RCM……………………………………………………………….. ۴۵

۲-۲-۴- هفت سوال(قدم) RCM…………………………………………………………….. ۴۷

۲-۲-۴-۱- تجزیه و تحلیل ۷ قدم RCM………………………………………………….. ۴۸

۲-۲-۴-۱-۱- عملکرد……………………………………………………………………………. ۴۸

۲-۲-۴-۱-۲- خرابی عملکردی………………………………………………………………. ۴۸

۲-۲-۴-۱-۳- حالت خرابی…………………………………………………………………….. ۴۸

۲- ۲-۴-۱-۴- آثار خرابی………………………………………………………………………. ۴۹

۲-۲-۴-۱-۵- پیامدهای خرابی……………………………………………………………….. ۴۹

۲-۲-۴-۱-۶- فرآیند انتخاب وظایف RCM……………………………………………….. ۵۰

۲-۲-۴-۱-۷- اقدامات پیشفرض……………………………………………………………… ۵۰

۲-۲-۴-۱-۷-۱- یافتن خرابی…………………………………………………………………. ۵۰

۲-۲-۴-۱-۷-۲- بازطراحی…………………………………………………………………….. ۵۰

۲-۲-۴-۱-۷-۳- نت برنامه ریزی نشده……………………………………………………. ۵۱

۲-۲-۴-۱-۸- فرآیند ممیزی RCM…………………………………………………………. ۵۱

۲-۲-۴-۱-۹- فرآیند RCM……………………………………………………………………. ۵۱

۲-۲-۵- سطح مجموعهی مورد آنالیز (Set level of anayze)……………………. ۵۱

۲-۲-۶- تشکیل لیست اجزاء………………………………………………………………….. ۵۲

۲-۲-۷- سازماندهی تیم RCM……………………………………………………………….. ۵۲

۲-۲-۷-۱- رهبر تیم RCM……………………………………………………………………. ۵۳

۲-۲-۸- حالت خرابی و آثار آن (FMEA)…………………………………………………. ۵۳

۲-۲-۹- دستاوردهای RCM…………………………………………………………………… ۵۴

۲-۲-۱۰- روشهای RCM اصلاح شده……………………………………………………….. ۵۵

۲-۲-۱۱- فاصله نت پیشگیرانه………………………………………………………………… ۵۵

نتیجهگیری………………………………………………………………………………………….. ۵۷

فصل۳:………………………………………………………………………………………………… ۵۸

چهارچوبهای مفهومی در حوزه نت…………………………………………………………… ۵۸

۳-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………. ۵۹

۳-۲- نگهداری و تعمیرات قابلیت اطمینان محور………………………………………… ۶۰

۳-۳- نت بهرهور جامع (TPM)……………………………………………………………….. ۶۲

۳-۴- نت کسب و کار محور…………………………………………………………………….. ۶۲

۳-۵-تعالی نت……………………………………………………………………………………… ۶۳

۳-۶- چهارچوبهای ترکیبی و دیگر چهارچوبها…………………………………………… ۶۵

نتیجهگیری:………………………………………………………………………………………….. ۶۷

فصل۴:…………………………………………………………………………………………………. ۶۹

تکنیکهای ارزیابی غیر تحلیلی آنالیز قابلیت اطمینان………………………………….. ۶۹

۴-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………….. ۶۹

۴-۲- پایش وضعیت و تشخیص دهندههای خطا (CMFD)…………………………… ۷۰

۴-۳- درخت خطا و تجزیه و تحلیل دلایل ریشهای…………………………………….. ۷۰

۴-۴- حالات و اثرات خرابی، و آنالیز حساسیت (FMECA)………………………….. ۷۲

۴-۵- روشهای مونت کارلو……………………………………………………………………… ۷۳

نتیجهگیری:…………………………………………………………………………………………. ۷۴

فصل۵:…………………………………………………………………………………………………. ۷۵

مدلهای تحلیلی و قابلیت اطمینان محور……………………………………………………. ۷۵

۵-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………. ۷۶

۵-۲- مفاهیم پایهای احتمال محور…………………………………………………………… ۷۶

۵-۳- تئوری مارکف محور……………………………………………………………………… ۷۷

۵-۴- تئوری بیز محور…………………………………………………………………………… ۷۸

۵-۵- فرآیند پواسون محور……………………………………………………………………. ۷۹

۵-۶- مدلهای بکار برنده دادههای حاصل از پایش وضعیت…………………………… ۸۱

۵-۷- مدلهای ترکیبی……………………………………………………………………………. ۸۶

۵-۸- سیستمهای چندحالته………………………………………………………………….. ۸۶

۵-۹- استرس پلهای……………………………………………………………………………… ۸۷

۵-۹-۱- مدلهای مربوط به SSALT…………………………………………………………… ۸۷

نتیجهگیری………………………………………………………………………………………….. ۹۳

فصل۶:…………………………………………………………………………………………………. ۹۴

مدلهای بهینهسازی در نت………………………………………………………………………. ۹۴

۶-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………….. ۹۵

۶-۲- زمانبندی نت……………………………………………………………………………….. ۹۵

۶-۲-۱- زمانبندی بدون در نظر گرفتن قابلیت اطمینان……………………………….. ۹۵

۶-۲-۲- زمانبندی با در نظر گرفتن قابلیت اطمینان……………………………………. ۹۶

۶-۳- سیاست هزینه مبتنی بر بهینهسازی……………………………………………….. ۹۷

۶-۴- ریسک مبتنی بر سیاست بهینهسازی………………………………………………. ۹۷

۶-۵- موجودی مبتنی بر بهینهسازی……………………………………………………….. ۹۸

۶-۶- استفاده از دیگر مدلها و الگوریتمها………………………………………………….. ۹۹

۶-۷- انتخاب استراتژی بهینه نت…………………………………………………………….. ۹۹

نتیجهگیری………………………………………………………………………………………….. ۱۰۱

فصل۷:………………………………………………………………………………………………… ۱۰۲

پیشنهادات………………………………………………………………………………………….. ۱۰۲

مراجع…………………………………………………………………………………………………. ۱۰۷

Islamic Republic of Iran…………………………………………………………………. ۱۲۴

فهرست اشکال

شکل (۱-۱) : دورههای زمانی نسلهای نت……………………………………………………………………….. ۳

شکل (۲-۲) :  سن و ارتباط آن با خرابی…………………………………………………………………………. ۴

شکل (۳-۳) : زمان و ارتباط آن با خرابی………………………………………………………………………… ۵

شکل (۴-۴) : چهار الگوی جدید خرابی اضافه شده در نسل سوم……………………………………….. ۶

شکل (۵-۱) : نمودار تجزیه و تحلیل پایش وضعیت و نمایش Lead time بوجود آمده در PrM.. 9

شکل (۶-۶) : منحنی وان حمام……………………………………………………………………………………. ۱۲

کلیک  فرم خام FMEA – سه نمونه به همراه آموزش

شکل (۷-۷) : فرآیند RBM………………………………………………………………………………………… ۱۷

شکل (۸-۸) : سیر تکامل نگهداری و تعمیرات………………………………………………………………. ۲۲

شکل (۹-۹) : طبقه بندی استراتژهای نت…………………………………………………………………….. ۲۳

شکل (۱۰-۱) : مقادیر پارامتراهای توزیع ویبول برای هر مرحله نمودار وان حمام………………….. ۳۱

شکل (۱۱-۲) : تجزیه توابع فرآیند RCM……………………………………………………………………… ۴۷

شکل (۱۲-۳) : ترکیب تیم ایدآل RCM……………………………………………………………………….. ۵۳

شکل (۱۳-۱) : ساختار پایهای RCM…………………………………………………………………………….. ۶۰

شکل (۱۴-۲) : مدل فرآیند RCM………………………………………………………………………………… ۶۱

شکل (۱۵-۳) : مدل TPM………………………………………………………………………………………….. ۶۲

شکل (۱۶-۴) : فرآیند استراتژی BCM………………………………………………………………………… ۶۳

شکل (۱۷-۵) : هرم تعالی نت……………………………………………………………………………………… ۶۴

شکل (۱۸-۶) : چرخه عمر کل…………………………………………………………………………………….. ۶۴

شکل (۱۹-۱) : یک نمونه FTA مربوط به لغزشهای غیر عادی…………………………………………….. ۷۱

شکل (۲۰-۲) : مفهوم درخت رویداد…………………………………………………………………………….. ۷۲

شکل (۲۱-۱) : خطوط روند نمودارهای مخاطره………………………………………………………………. ۸۵

شکل (۲۲-۲) : مدل نمایش تجمعی (CEM) برای مدل SSALT : A، استرس ثابت در هر سطح استرس، B، تابع توزیع تجمعی در هر سطح استرس، C، تابع توزیع تجمعی SSALT……………………………………. ۸۹

شکل (۲۳-۳) : عمر معادل در وضعیت بکارگیری (Zhao and Elsayed, 2005)…………………. ۹۰

فهرست جداول

جدول (۱-۱) : تفسیر نمرات ارزیابی عدم قطعیت……………………………………………………………. ۱۸

جدول (۲-۱) : رشد انتظارات نت………………………………………………………………………………….. ۲۱

جدول (۳-۱) : تعریف پارامترهای مسئله­ی قابلیت اطمینان بهبود یافته……………………… ۳۶

۱-۱- مقدمه

اساسا نگهداری و تعمیرات (به اختصار نِت)، تنها حوزه نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه را شامل نمی‌شود، اگر چه این حوزه یکی از مهم‌ترین استراتژی‌های نگهداری و تعمیرات است. نگهداری و تعمیرات روغنکاری نیست، اگرچه روغنکاری یکی از فعالیت‌ها و اقدامات مقدماتی در حوزه نگهداری و تعمیرات است. نگهداری و تعمیرات یک اقدام بحرانی و سریع برای تعمیر دستگاه‌ها نیست؛ اگر چه سرعت بالا در اجرای فعالیت‌های نگهداری و تعمیرات یکی از شاخص‌های مهم در این زمینه‌است. نگهداری و تعمیرات یک هنر است؛ چرا که پیش از وقوع یک مشکل و همچنین در هنگام وقوع آن، توانایی انتخاب رویکردها و فعالیت‌های مختلف وجود دارد. لذا مدیران، سرپرستان و کارشناسان و مسئولان نگهداری و تعمیرات از نقش پررنگ‌تری نسبت به سایر پارامترهای دیگر حتی «ماهیت مشکل ایجاد شده» برخوردار خواهند بود[۱]. موضوع نگهداري و تعميرات[۱] از معدود علوم كاربردي است كه شايد در طول تاريخ حيات انسان جریان داشته است و با بهره گيري از دانش­هاي پايه اي مانند : رياضي ، فيزيكي و علوم كاربردي ، مهندسي و مديريت به موازات ساير علوم تجربي شكل آكادميك به خود گرفته و پيشرفت كرده است. نگهداري و تعميرات در صورت اجرا شدن در مركز توليدي و خدماتي موجب كاهش هزينه و بالا رفتن كيفيت كار و در نهايت بالا رفتن بهره وري[۲] خواهد شد . هزینه‌های نگهداری و تعمیرات، در مجموع، بخش عمده‌ای از هزینه‌های تولید را در بر می‌گیرد. با توجه به نوع صنعت مورد بررسی، این هزینه چیزی حدود ۱۵ تا ۶۰ درصد هزینه محصول تولید شده را در بر می‌گیرد. تحقیقات نشان داده‌است که حدود ۳۳ سنت از هر دلار که برای فعالیت‌های نگهداری و تعمیرات هزینه می‌شود، مربوط به فعالیت‌های غیر ضروری در حوزه نگهداری و تعمیرات می‌باشد این در حالی است که صنایع آمریکا سالانه حدود ۲۰۰ بیلیون دلار برای نگهداری و تعمیرات تجهیزات خود هزینه می‌نمایند. این بدان معنی است که مدیریت صحیح فرآیند نگهداری و تعمیرات، سالانه، ۶۰ بیلیون دلار صرفه جویی در این حوزه را به همراه خواهد داشت. [۲] ژاپنی‌ها با درک اهمیت ویژه‌ای که در مدیریت فرآیند نگهداری و تعمیرات در سیستم‌های تولیدی احساس می‌کردند، اقدام به طراحی سیستم‌های مختلف نگهداری و تعمیرات، از جمله TPM نمودند و آن را به عنوان یکی از زیر سیستم‌های سه گانه تولید ناب به جهان معرفی نمودند[۳].

کلیک  فرم خام FMEA – سه نمونه به همراه آموزش

تعمیر معمولا حالت اجزاء برای دست­یابی به قابلیت اطمینان را بهبود می­دهد اما آن را به خوبی حالت اول نمی­رساند (As Good As New; AGAN)، قابلیت اطمینان یکی از روش­های کارا و مهم برای مطالعه احتمال عملکرد سالم سیستم­ها می­باشد. قابلیت اطمینان یک اندازه­گیری مهم عملکرد با پیش ­پیدا­کردن بازخورد روی اقتصاد و ایمنی سیستم­های صنعتی است. که این مقدار به پیکره­بندی سیستم بستگی دارد، درحالت عمومی این قابلیت اطمینان به سن و سیاست نت بکار برده شده بستگی دارد. فعالیت­های نت متفاوتی وجود دارد که تأثیرات متفاوتی را روی قابلیت اطمینان اجزاء می­گذارد. بسیاری از مسائل زمانبندی PM با توجه به تعداد زیاد پارامتر­های درگیر و نیز پیچیدگی و وابستگی­های غیر خطی­شان با طبیعت ترکیب شده­اند. برای چنین مسائلی زمانی که تعدادی از متغیر­ها افزایش می­یابند فضای جواب به صورت نمایی رشد می­کند. درواقع ما “انفجار ترکیباتی” را زمانی که سیستم تعدادی اجزاء دارد و افق برنامه­ریزی طولانی است را داریم. بنابراین نگهداری و تعمیرات قابلیت اطمینان محور روش­شناسی شناسایی توابع، شکست­های عملکردی، حالت­های شکست، و عواقب ناشی از این شکست­ها برای هر جزء در چهارچوب عامل آن است. این رویکرد ارزش هر فعالت نت فنی را به رسمیت شناخته و قواعدی را برای تصمیم وظایف نت مناسب­تر برای اجتناب از هر حالت شکست را فراهم می­کند.

۱-۲- نگهداری و تعمیرات : تعریف، ارزیابی، و انواع

۱-۲-۱- تعاریف

نت در مرور ادبیات بطور عمیق و گسترده تعریف شده است. اندرنی و اندرس ]۴[ نت را اینگونه تعریف کرده­اند “فعالیتی که در آن وسیله از کار نیفتاده از زمانی به زمان دیگر فرایند زوالش متوقف، کاهش یا از بین می­رود”. هدف اصلی نت بسط زمان عمر تجهیزات و/یا کاهش درست نمایی خرابی است. الزامات فنی و محدودیت­های بودجه تأثیرگذارترین فاکتورها در تخصیص فعالیت های نت می­باشد ]۵[.

۱-۲-۲- ارزیابی نگهداری و تعمیرات

نت از سال ۱۹۳۰ تا به حال در حال تکامل است. همانطور که در شکل(۱-۱) آمده، نت را می­توان به ترتیب زمانی به سه نسل تقسیم کرد ]۶[. بیشتر توجه در این نسل­ها به ارزیابی نت در زیر­مجموعه­های زیر خواهد بود.

[۱] Maintenance

[۲] Productivity

دیدگاه ها

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *