وزن دهی به روش ahp

وزن دهی به روش ahp بر اساس تکنیک بردار ویژه یا لاگرانژ انجام میشود. ابتدا جدولهای مقایسات زوجی تشکیل می‌شود و پس از آن ا ...

ادامه مطلب