MCDM-Webinar

وبینا تصمیم گیری چند معیاره برای اولین بار بصورت تخصصی توسط شریف نگار برگزار می‌شود.  در این وبینار mcdm تمام روش هایی  که بیشتر دانشجویان با آنها سر و کار دارند آموزش داده می شود.  تعداد رویکردهای تصمیم گیری چند معیاره بسیار زیاد است.  اما از میان هزاران تکنیک، تنها تعداد محدودی هستند که محبوبیت دارند.  سایر تکنیک ها روندی مشابه دارند. یا به عبارتی ساختار مشابه با با تغییرات جزئی دارند. اگر آموزشهای ما را تهیه کرده باشید متوجه خواهید شد که این آموزش ها کاملترین آموزش های تصمیم گیری چند معیاره در فضای مجازی می باشد.  وب سایت شریف نگار با رویکردی آینده نگر  سال ها به سوالات دانشجویان در این زمینه پاسخ داده تا بتواند از میان این سوالات آموزش های منحصر به فرد منتشر کند.  همیشه رمز موفقیت ما پاسخگویی به سوالات دانشجویان بوده است. روش ها و نرم افزارهایی که در این دوره آموزش داده می شود در زیر آورده شده است.

مواردی که در این وبینار تصمیم گیری چند معیاره فرا می گیرید.

وبینار روش AHP

وبینار روش AHP فازی

وبینار روش ANP

وبینار روش ANP فازی

وبینار روش تاپسیس (TOPSIS)

وبینار روش تاپسیس فازی (Fuzzy TOPSIS)

وبینار روش تاپسیس فازی بازه ای

وبینار روش ویکور (VIKOR)

وبینار روش ویکور فازی (Fuzzy VIKOR)

وبینار روش مورا (MOORA)

وبینار روش (WASPAS)

وبینار روش (COPRAS)

وبینار روش دیمتل (DEMATEL)

وبینار روش دلفی (Delphi)

وبینار روش بهترین – بدترین (BWM)

وبینار روش آنتروپی شانون (Entropy)

وبینار روش الکتره (ELECTRE)

وبینار روش پرومته (PROMETHEE)

وبینار روش تحلیل پوششی داده ها (DEA) مدل BCC

وبینار روش تحلیل پوششی داده ها (DEA) مدل CCR

شما با با ثبت نام در این دوره میتوانید علاوه بر انجام پروژه، از طریق همکاری با ما کسب درآمد کنید

دوره های مجازی مهندسی صنایع متنوع هستند. اما مهمترین آنها  وبینار تصمیم گیری چند معیاره است. دیگر تکنیک مهم در مهندسی صنایع، روش تحلیل پوششی داده ها می باشد. اکثر پایان نامه ها در رشته مهندسی صنایع و همچنین مدیریت از این تکنیک ها استفاده می کند.  البته این تکنیک ها مختص به این دو رشته نیستند و در تمام رشته ها از آن ها استفاده می شود. این خود باعث محبوبیت  روش های تصمیم گیری چند معیاره شده است. ما کاملاً به شما آموزش می دهیم که چطور از پس یک مسئله MCDM بر بیاید.

MCDM-Webinar