author avatar
شریف نگار
بروزرسانی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶

نمونه مثال AHP باداده ها-توسعه ی مدل های AHP فازی برای ارزیابی تاثیر قابلیت های IT و ابعاد کیفیت داده ها

توضیحات

شناسایی روش های مناسب برای تصمیم گیری، یکی از دغدغه های مهم مدیران فناوری اطلاعات در سازمان ها می باشد. آنچه به ضرورت این امر دامن میزند،عدم قطعیت،ابهام و تعدد گزینه های تصمیم گیری در حوزه فناوری اطلاعات است. روش فرآیند تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP) می تواند ابزار خوبی برای کمک به مدیران فناوری اطلاعات در زمینه تصمیم گیری باشد. در این تحقیق به منظور بررسی کارایی مدل های AHP ،دو تصمیم مدیریت فناوری اطلاعات شامل ارزیابی شاخص های قابلیت های تکنولوژی اطلاعات (IT) و ابعاد کیفیت داده ها بررسی و نتایج آن ارئه شده است. در این تحقیق با توجه به بررسی نظرات خبرگان،مولفه ها و شاخص های هر تصمیم بررسی و وزن دهی شده اند.

بر اساس نتایج حاصل شده مدل های AHP فازی قابلیت کاربرد در زمینه تصمیم گیری را دارا بوده و ابزاری مناسب محسوب می شود. هم چنین با توجه به مدل AHP فازی معیارهای منابع انسانی و اصل بودن داده ها به ترتیب مهمترین بعد قابلیت فناوری اطلاعات و مهمترین بعد کیفیت داده ها محسوب می شوند.

مقدمه ای از کاربرد روش

به رغم نظر اقتصاد دانان سنتی، مدل عقلایی تصمیم گیری قابل کاربرد در عصر فناوری اطلاعات نمی باشد.همانطور که سایمون اشاره می کند،این مدل بر پایه این پیش فرض می باشد که تصمیم گیران از راه کارها و تبعات اجرایی آنها آگاه اند اما در عمل آنها دارای اطلاعات ناقص و مبهمی هستند. همچنین تعدد گزینه های پیش رو،نیاز به کاربرد مدل تصمیم گیری مناسب را نشان می دهد که قابلیت پشتیبانی از این شرایط را داشته باشد.زمانی که محیط ها ساده و ثابت اند،سازمان ها با تصمیم های متعددی روبرو نیستند و تصمیم هایی که اتخاذ می کنند،عموما نسبت به تصمیم هایی که سازمان ها در محیط های پیچیده و در حال تغییر اتخاذ می کنند،کمتر پیچیده اند.

سازمان هایی که از فناوری های ساده و نامتغییر استفاده می کنند،نسبت به سازمان هایی که از فناوری های پیچیده و به شدت در حال تغییر (نظیر فناوری اطلاعات) استفاده می کنند با مسائل معدودتر و کمتر پیچیده تری که مستلزم تصمیم گیری هستند،مواجه اند.

 

شاخصزیر شاخص
1-زیر ساختارهای انعطاف پذیر IT: زیر ساختار های IT شالوده های اساسی برای ارائه کاربردها و خدمات تجاری در سازمان ها هستند.به اشتراک گذاری اطلاعات در هر کدام از پایه های زیر ساختار های انعطاف پذیر IT مطابق با استراتژی تجاری سازمان تغییر می یابند.سکوی کامپیوتری
شبکه های ارتباطی
داده های به اشتراک گذاشته شده حیاتی
کاربردهای پردازش مرکزی داده ها
2-تجارب تجاری در زمینه IT:به سازمان اجازه می دهد که استراتزی تجاری و استراتژی IT را با هم ادغام کند. عاملی که استفاده استراتژیک از تجارت و IT را مطرح می کند دانش به اشتراک گذاشته شده است که ما بین مدیران عملیاتی و و مدیران IT به اشتراک گذاشته می شود.نلسون و کواوپریدر پی بردند که افزایش سطوح دانش به اشتراک گذاشته شده ما بین IS و گروه های عملیاتی با افزایش در عملکرد عملیاتی و خدماتی گروه IS ارتباط پیدا میکنددانش به اشتراک گذاشته شده ضمنی
دانش به اشتراک گذاشته شده صریح
3- زیر ساختار های مرتبط با IT: زیر ساختار های ارتباطی عبارتند از توانایی سازمان در بهره برداری از منابع IT که بر تعاملات پایه های IT با واحد های تجاری متکی هستند. این نوع از رابطه مشترک ما بین IT و تجارت ابعاد اطلاعاتی یا دانشی را در سرتاسر سازمان مهیا خواهد کرد.فناوری های عمومی اطلاعات
4- منابع انسانی IT : ماتا و همکارانش معتقدند که هنگامی که مهارت های تکنیکی و مدیریتی بطور ناهمگن در شرکت توزیع شوند برای رقبا بکارگیری چنین منابعی سخت نیست سازمانها با داشتن منابع انسانی IT قادر به تغییرات سازمانی خواهند بود و به اثربخشی های بیشتر سازمان دست پیدا خواهند کرد.مهارت های تکنیکی IT
مهارت های مدیریتی IT

شاخص و زیر شاخص های مدیریت IT

 

شاخصزیر شاخص
اصل و ذاتی بودن داده : اصل بودن کیفیت اطلاعات دلالت بر مشخصات درونی اطلاعات در یک سیستم اطلاعاتی دارد.دقت و صحت داده
عینیت داده
قابل قبول بودن داده
اعتبار داده
قابلیت دسترسی به داده: دسترسی پذیری و قابلیت ارئه داشتن بر اهمیت نقش اجرایی سیستم تاکید دارنددر دسترس بودن داده ها
امنیت داده ها
متنی بودن داده ها: ابعاد متنی/زمینه ای کیفیت اطلاعات مستلزم ملاحظه  شدن داده در درون زمینه ای از وظایف موجود می باشد.مرتبط بودن داده ها
ارزش افزوده داده ها
بهنگام بودن داده ها
تمامیت داده ها
میزان داده ها
ارائه ای بودن داده: به قدرت داده در بیان مفاهیم،تصور کردن نشانه هایی از عقاید قضاوت یا شرایط انسانی و پیروی با ثبات از مشخصه ها ،حرفه،عقاید و یا ادات اطلاق می شود.قابل تفسیر داده ها
سهولت فهم
نمایش مختصر
نمایش سازگار

نمونه مثال AHP باداده ها-توسعه ی مدل های AHP فازی برای ارزیابی تاثیر قابلیت های IT و ابعاد کیفیت داده ها

نمودار تحلیل سلسله مراتبی تصمیم در ارزیابی تاثیرات IT

شاخص های اصلیWijزیر شاخص هاWij
زیر ساخت های انعطاف پذیر IT3سکوی کامپیوتری7
شبکه های ارتباطات6
داده های به اشتراک گذاشته شده حیاتی5
کاربرد های پردازش مرکزی داده ها8
تجربه های تجاری در زمینه IT2دانش به اشتراک گذاشته شده ضمنی3
دانش به اشتراک گذاشته شده صریح3
زیر ساخت های مرتبط با IT4تکنولوژی های عمومی اطلاعات2
منابع انسانی IT1مهارت های تکنیکی IT4
مهارت های مدیریتی IT1

 

اولویت وزن ترکیبی برای ارزیابی شاخص های قابلیت های IT

 

شاخص های اصلیWijزیر شاخص هاWij
اصل بودن داده1عینی بودن داده ها3
صحت داده ها2
اعتبار داده ها14
قابل قبول بودن داده ها11
قابلیت دسترسی به داده2در دسترس بودن داده ها5
امنیت داده ها1
متنی بودن داده4مرتبط بودن داده ها13
ارزش افزوده داده ها9
بهنگام بودن داده ها8
تمامیت داده ها7
میزان داده ها13
ارائه ای بودن داده3قابل تفسیر بودن داده ها6
سهولت فهم4
نمایش مختصر12
نمایش سازگار10

اولویت وزن های ترکیبی برای ارزیابی شاخص های ابعاد کیفیت داده ها

دیدگاه ها

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *