author avatar
بروزرسانی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

نمونه فایل پروژه MSP (ام اس پی) کنترل پروژه (۱۵ فایل). مبحث کنترل پروژه یکی از محبوب  ترین حوزه های مهندسی صنایع است که تقریبا از همه افراد فارق التحصیل این رشته انتظار می رود که که این نرم افزار را بدانند. چراکه موقعیت شغلی بهتری نسبت به سایر حوزه ها برای یک مهندس صنایع دارد. نرم افزار ام اس پی (MSP) محیطی ساده و کامل را برای پیاده سازی و زمان بندی پروژه فراهم آورده است که شما می توانید یک پروژه عظیم را زمانبندی کنید و براساس منابع و محدودیت های خود، در زمان های تعیین شده پیشرفت کار خود را ببینید.

در این پست شما می توانید تعداد ۱۵ نمونه فایل ام اس پی را در نرم افزار MSP دانلود کنید.

نمونه فایل پروژه MSP (ام اس پی) کنترل پروژه (15 فایل)

همچنین سرفص های درس مدیریت پروژه در زیر معرفی می شوند.

 1. کليات کلاس
  • سرفصل مطالب
  • روش ارزيابي
  • مراجع
   • Project Management Body of Knowledge (PMBOK),Project Management Institute (PMI), 2004
   • دانش مديريت پروژه (ترجمه PMBOK )، دکتر آلادپوش، انتشارات دانشگاه علم و صنعت
   • کنترل پروژه، علي حاج‌شير محمدي، دانشگاه صنعتي اصفهان
   • مديريت پروژه در راستاي هدف، مترجم: بهروز داداش‌زاده، سوزان عيسي‌زاده، دکتر رضا زنجيراني فراهاني، انتشارات ترمه، ۱۳۸۲
   • Project Management Nation: Tools, Techniques and Goals for the New and Practicing IT Project Managers, John Wiley & Sons, 2002
 1. کليات و تعاريف اوليه
  • فهرست کلي موضوعات
   • مفاهيم اوليه : سيستم ، مديريت
   • مشخصات اصلي هر پروژه
  • فعاليت‌هاي سازماني يا گروهي
   • انواع فعاليت‌هاي سازماني يا گروهي
   • تعريف پروژه (Project)
   • ويژگي‌هاي پروژه
   • موقتي بودن (Temporary)
   • منحصر بفرد بودن نتيجه انجام (Uniqueness)
   • بتدريج انجام شدن (Progressive Elaboration)
   • مثال از پروژه
   • توسعه يک محصول جديد
   • ايجاد تغيير در رفتار، ساختار، پرسنل و نحوه انجام کار در يک سازمان
   • طراحي وسيله نقليه جديد
   • طراحي يک پردازنده جديد
   • ايجاد يک سيستم اطلاعاتي جديد
   • تعريف پروسه(Operation – Process)
   • ويژگي‌هاي پروسه
   • مقايسه پروژه با پروسه
   • ويژگي‌هاي مشترک
   • انجام هر دو بوسيله نيروي انساني
   • انجام هر دو بوسيله منابع و امکانات محدود
   • در فرآيند انجام هر دو مراحل برنامه‌ريزي، اجرا و کنترل وجود دارد
   • ويژگي‌هاي غير مشترک
   • پروژه: موقتي بودن و دارا بودن نتيجه منحصر بفرد
   • عمليات: تکراري و داشتن نتايج مشابه
   • نکته: ملاک تشخيص مشابهت و عدم مشابهت نتايج
   • مقايسه اهداف
   • پروژه: رسيدن به نتايج از پيش تعيين شده و توقف
   • عمليات: سرپا نگهداشتن چرخه کسب و کار
   • مثال از پروسه
   • تعريف برنامه (Program)
  • سازمان‌هاي (سيستم‌هاي) مبتني بر پروژه
   • تعريف سازمان‌هاي مبتني بر پروژه
   • مديريت سازماني مبتني بر پروژه‌ها
   • مديريت پروسه‌ها با ديدگاه پروژه‌اي
  • محصول انجام پروژه
   • تناسب محصول با نياز
   • محصول: راه حل رفع نياز، رفع مشکل يا استفاده از فرصت
   • انواع محصول در هر پروژه
   • ويژگي‌هاي کالا بعنوان محصول پروژه
   • مثال از کالا
   • ويژگي‌هاي خدمات بعنوان محصول پروژه
   • مثال از خدمات
  • محصولات پروژه‌هاي IT
   • تعريف فناوري اطلاعات
   • حيطه محصولات در فناوري اطلاعات
   • ويژگي‌هاي محصولات در حوزه IT
   • دستيابي به محصولات حوزه IT : پروژه‌اي يا پروسه‌اي
  • تعيين عنوان پروژه
   • ساختار عنوان هر پروژه
   • نحوه تعيين عنوان براي هر پروژه
  • ويژگي‌ها و شرايط پروژه
   • اهميت بررسي ويژگي‌هاي پروژه
   • انواع ويژگي در پروژه‌ها
   • ويژگي‌هاي مشترک پروژه‌ها
   • مدت زمان
   • بودجه
   • کيفيت
   • ساير
   • ويژگي‌هاي منحصر بفرد در پروژه‌ها
   • ويژگي‌هاي عمل پروژه
   • ويژگي‌هاي محصول پروژه
   • تاثير ويژگي‌هاي مختلف پروژه بر نحوه اجراي آن
   • تاثير متقابل بودجه، کيفيت و زمان بر يکديگر
   • تاثير ساير ويژگي‌ها بر روي يکديگر
  • مديريت پروژه
   • تعريف
   • مقايسه مديريت پروژه با مديريت عمليات
   • تعريف مدير پروژه
   • ويژگي‌هاي مدير پروژه
   • تاثير ويژگي‌هاي پروژه بر نحوه مديريت آن
   • سيستم‌هاي مديريت پروژه در سازمان
   • منافع و مضار اجراي سيستم مديريت پروژه
   • استاندارد PMBOK در مديريت پروژه‌ها
   • چرخه مديريت پروژه بر اساس استاندارد (PMBOK)
   • ساختار دانش مديريت پروژه
 1. مرحله آغازين
  • اهداف فرآيند آغازين پروژه
  • جايگاه و نسبت فرآيند آغازين با ساير مراحل مديريت پروژه
  • محتواي کلي موضوعات در فرآيند آغازين
  • ورودي‌هاي مرحله تدوين نمايه پروژه
  • خروجي‌هاي مرحله تدوين نمايه پروژه
  • اهداف مرحله تدوين نمايه پروژه
  • اهداف مرحله تعريف اوليه محدوده پروژه
  • ورودي‌هاي اصلي مرحله تعريف اوليه محدوده پروژه
  • خروجي مرحله تعريف اوليه محدوده پروژه
  • ابزارها و تکينک‌هاي مورد استفاده براي تدوين نمايه پروژه
 2. برنامه‌ريزي پروژه
  • تعريف برنامه‌ريزي
  • مفهوم طرح ريزي پروژه
  • موضوعات اصلي در برنامه ريزي پروژه
  • اهداف فرآيند برنامه ريزي پروژه
  • برنامه پروژه : معياري براي کنترل و ارزيابي پروژه
  • فرآيند برنامه ريزي پروژه و شرح مراحل
  • تدوين فهرست فعاليت‌هاي پروژه
   • تعريف فعاليت پروژه
   • ساختار شکست‌کار پروژه
   • مفهوم ساختار شکست کار (WBS) پروژه
   • اجزاي ساختار شکست کار پروژه
   • اهداف ساختار شکست کار پروژه
   • نسبت ساختار شکست کار پروژه با عنوان پروژه
   • ساختار عنوان فعاليت‌ پروژه
   • نسبت فعاليت‌ها با ساختار شکست کار و عنوان پروژه
   • فرآيند تدوين فهرست فعاليت‌هاي پروژه
   • تدوين ساختار اقلام و موضوعات پروژه
   • تعريف ساختار اقلام و موضوعات پروژه
   • نسبت ساختار PCWBS با محصول پروژه
   • مفهوم ساختار اقلام پروژه
   • مفهوم ساختار موضوعات پروژه
   • ساختار اقلام و موضوعات در پروژه‌هاي با محصول به شکل کالا
   • ساختار اقلام و موضوعات در پروژه‌هاي با محصول به شکل خدمات
   • نمايش گرافيکي ساختار اقلام پروژه
   • تعريف قلم قابل تحويل پروژه
   • اهميت ساختار اقلام و موضوعات پروژه (PCWBS)
   • نمايش جدولي ساختار PCWBS
   • معيارهاي تقسيم در ساختار PCWBS
   • تاثير ويژگي‌هاي پروژه بر ساختار PCWBS
   • تنوع ساختار PCWBS در يک پروژه
   • نسبت ساختار PCWBS با عنوان پروژه
   • تدوين ساختار عمليات پروژه
   • تعريف ساختار عمليات پروژه (FWBS)
   • نسبت ساختار FWBS با عنوان پروژه
   • تاثير ويژگي‌هاي پروژه بر ساختار FWBS
   • تنوع ساختارهاي FWBS ممکن براي يک پروژه
   • فرآيند ايجاد ساختار عمليات (FWBS) پروژه
   • تدوين ساختار رابطه بين اقلام و عمليات پروژه
   • تعريف ساختار رابطه بين اقلام و عمليات (RWBS)
   • نمايش ساختار ساختار عمليات پروژه (گرافيکي – جدولي)
   • نمايش ساختار RWBS
   • ساختار RWBS : بازنمايي فعاليت‌هاي پروژه
   • مفهوم درايه‌هاي ماتريس RWBS
   • دستورالعمل مقداردهي به درايه‌هاي RWBS
   • شرايط سرايت عمليات اجزاء سطوح بالاتر به سطوح پائين‌تر
   • شرايط سرايت عمليات سطوح پائين‌تر به سطوح بالاتر
   • دستورالعمل استخراج و مستندسازي فهرست فعاليت‌هاي پروژه
  • تعيين تقدم و تاخر انجام فعاليت‌هاي پروژه
   • هدف اصلي تعيين تقدم و تاخر فعاليت‌ها
   • نحوه مستندسازي تقدم و تاخر فعاليت‌ها
   • جدول پيش‌نيازي
   • مدل شبکه تقدم و تاخر فعاليت‌ها
   • مفهوم رابطه بين فعاليت‌هاي پروژه
   • انواع رابطه بين فعاليت‌هاي پروژه
   • معيار تعيين رابطه بين فعاليت‌هاي پروژه
   • تعريف رابطه SS
   • تعريف رابطه FF
   • تعريف رابطه SF
   • تعريف رابطه FS
   • ساختار کد رابطه بين دو فعاليت
   • تاثير ساختار اقلام و عمليات بر تعيين روابط بين فعاليت‌ها
   • عدم تاثير وضعيت منابع بر ساختار رابطه بين فعاليت‌ها
   • کلياتي پيرامون مدل‌هاي شبکه
   • مفهوم يال و گره در شبکه
   • تاثير ساختار رابطه بين فعاليت‌ها بر زمان‌بندي پروژه
   • تعيين تقدم و تاخر فعاليت‌ها به صورت لايه به لايه
  • تخصيص منابع (Resource Assignment Planning)
   • کليات
   • هدف در مرحله تخصيص منابع
   • ساختار و انواع منابع در پروژه
   • منشا اصلي منابع پروژه
   • مفهوم تخصيص منابع به فعاليت‌ها
   • موازنه بودجه و زمان اجراي پروژه
   • فرآيند تخصيص منابع به پروژه
   • تخصيص زمان
   • موازنه بودجه و زمان اجراي فعاليت‌هاي پروژه
   • تقويم کاري پروژه
   • تعريف واحدهاي اساسي پروژه (روزکاري، هفته کاري و …)
   • تخصيص نيروي انساني
   • هدف از تخصيص نيروي انساني به فعاليت‌هاي پروژه
   • برآورد نياز پروژه بر اساس تخصص و مهارت
   • برآورد موجود سازمان مجري پروژه بر اساس افراد و واحدها
   • امکان وجود چندين مهارت در يک فرد
   • تقابل تقاضاي پروژه با موجودي سازمان مجري پروژه
   • برآورد ظرفيت موجود نيروي انساني
   • اندازه‌گيري تقاضا يا ظرفيت نيروي انساني
   • تقويم کاري نيروي انساني
   • روش‌هاي بکارگيري نيروي انساني (تمام وقت، نيمه وقت، پيمانکاري)
   • شرايط واگذاري انجام فعاليت به پيمانکار (Out Sourcing)
   • نقش‌هاي مختلف نيروي انساني در پروژه (اجرا، نظارت و …)
   • اصل برنامه‌ريزي تک منبعي (Single Resource Planning)
   • استفاده از RWBS براي تعيين مجري فعاليت‌هاي پروژه
   • ماتريس نقش اجزاي سازمان در پروژه (LRM)
   • مفهوم درصد بکارگيري نيروي انساني در فعاليت
   • انواع ساختار سازماني
   • استفاده از ساختار اقلام و موضوعات بعنوان ساختار سازماني پروژه
   • استفاده از ساختار عمليات پروژه بعنوان ساختار سازماني پروژه
   • فرآيند تخصيص نيروي انساني به فعاليت‌هاي پروژه
   • تخصيص تجهيزات و ابزار
   • هدف از تخصيص ابزار و تجهيزات
   • استفاده نيروي انساني از تجهيزات
   • اندازه‌گيري ظرفيت موجود از تجهيزات
   • اندازه‌گيري نياز فعاليت‌ها به تجهيزات
   • واحد اندازه‌گيري تقاضا يا ظرفيت ابزار و تجهيزات
   • تقويم کاري تجهيزات
   • وجود قابليت‌هاي مختلف در ابزار و تجهيزات
   • روش‌هاي بکارگيري ابزار و تجهيزات
   • مفهوم درصد بکارگيري ابزار و تجهيزات در فعاليت
   • تخصيص مواد و ملزومات مصرفي
   • هدف از تخصيص مواد و ملزومات
   • واحد اندازه‌گيري نياز يا ظرفيت مواد و ملزومات
   • ساير نکات
   • تدوين فهرست کلي منابع مورد نياز پروژه
   • فهرست منابع کاري پروژه (نيروي انساني – تجهيزات)
   • فهرست منابع مصرفي پروژه (مواد و ملزومات)
   • تدوين فهرست کلي منابع موجود جهت انجام پروژه(ها)
   • ماتريس سازمان – مهارت
  • زمان بندي اجراي پروژه (Project Scheduling)
   • مفهوم زمان‌بندي پروژه
   • روش‌هاي زمان‌بندي پروژه
   • روش مسير بحراني
   • روش زمان‌هاي احتمالي (Pert)
   • روش توالي‌هاي احتمالي (Gert)
   • نمودار گانت
   • زمان‌بندي بر مبناي شروع پروژه
   • زمان‌بندي بر مبناي پايان پروژه
   • مواردي که در زمان‌بندي پروژه محاسبه مي‌گردد
   • زمان شروع و پايان پروژه
   • زودترين زمان شروع فعاليت
   • زودترين زمان پايان فعاليت
   • ديرترين زمان شروع فعاليت
   • ديرترين زمان پايان فعاليت
   • شناوري فعاليت
   • تاثير منابع در زمان‌بندي پروژه
   • مفهوم تسطيح منابع
  • بودجه‌بندي و محاسبه جريان نقدي پروژه
   • تفاوت مفهوم بودجه و هزينه
   • روش محاسبه جريان نقدينگي پروژه
   • تاثير تفاوت بين روند نياز به نقدينگي و تامين بودجه
 1. مرحله اجرا و نظارت
  • مفهوم اجراي پروژه
  • مفهوم نظارت بر پروژه
  • فرآيند اجرا و نظارت بر پروژه
   • مقطع‌بندي اجراي پروژه
   • ابلاغ برنامه اجراي پروژه در مقطع مشخص
   • اجراي فعاليت‌هاي مقطع کاري
   • ثبت رويدادها و روند اجراي فعاليت‌ها
   • جمع‌آوري و تدوين داده‌هاي نظارت بر پروژه
  • مقطع‌بندي اجراي پروژه
   • مفهوم مقاطع کاري پروژه
   • عوامل موثر در تعيين مقاطع کاري پروژه
   • تهيه برنامه کاري عوامل در مقاطع کاري پروژه
   • تهيه برنامه تامين مواد و ملزومات در مقاطع کاري
   • تهيه برنامه تامين ابزار و تجهيزات در مقاطع کاري
  • رويدادهاي مهم در حين اجراي پروژه
   • زمان واقعي شروع فعاليت‌ها
   • زمان واقعي پايان فعاليت‌ها
   • روند و استمرار انجام فعاليت‌ها در طول مدت اجرا
   • روند و استمرار حضور مجري در حين اجراي فعاليت
   • چگونگي تامين مواد و ملزومات در حين اجرا
   • چگونگي تامين ابزار و تجهيزات
   • چگونگي بروز حوادث غيرمترقبه
 1. مرحله کنترل و ارزيابي
  • هدف از کنترل پروژه
  • فرآيند کنترل پروژه
   • اندازه‌گيري پيشرفت پروژه
   • تعيين ميزان انحراف پروژه
   • تحليل انحرافات پروژه
   • طراحي اقدامات اصلاحي
  • معيارهاي اندازه‌گيري پيشرفت پروژه
   • پيشرفت فيزيکي پروژه
   • پيشرفت زماني پروژه
   • پيشرفت هزينه‌اي يا بودجه‌اي پروژه
  • نمودار پيشرفت تجمعي پروژه (S-Curve)
   • نمودار تجمعي پيشرفت فيزيکي
   • نمودار تجمعي پيشرفت زماني
   • نمودار تجمعي پيشرفت هزينه‌اي يا بودجه‌اي
  • علل ايجاد انحراف در پروژه
   • تغيير شرايط محيطي پروژه
   • ضعف در انجام برنامه‌ريزي پروژه
   • ضعف در اجراي پروژه
  • روش تحليل انحرافات پروژه
   • مقايسه پيشرفت فيزيکي با پيشرفت هزينه‌اي
   • مقايسه پيشرفت بودجه با پيشرفت هزينه
  • انواع اقدامات اصلاحي
   • تصحيح فهرست فعاليت‌هاي پروژه
   • تصحيح در تقدم و تاخر انجام فعاليت‌ها
   • تصحيح در تخمين منابع مورد نياز براي انجام فعاليت‌ها
   • تصحيح در تخصيص منابع
   • تغيير روش زمانبندي پروژه
  • ابعاد کنترل پروژه
   • کنترل کار انجام شده در پروژه
   • کنترل يکپارچگي اعمال تغييرات
   • کنترل دستيابي به اقلام يا موضوعات
   • کنترل دامنه و محدوده کار پروژه
   • کنترل اعمال تغييرات در زمانبندي
   • کنترل عوامل تغييردهنده هزينه‌ها و بودجه
   • کنترل کيفيت نتايج حاصل از اجراي پروژه
   • کنترل عملکرد و بازدهي نيروي انساني
   • کنترل راندمان اجراي پروژه
   • کنترل انتظارات متوليان اجراي پروژه
   • کنترل عوامل ريسک
   • کنترل و سرپرستي نحوه انجام قراردادها
 2. مرحله اختتام
 3. نرم افزار MSP
  • نقش نرم‌افزار در روند مديريت پروژه
   • محدوده ممکن جهت بکارگيري نرم‌افزار در فرآيند مديريت پروژه
   • توانمندي‌هاي نرم‌افزار در انجام مراحل مديريت پروژه
   • انواع نرم‌افزارهاي قابل استفاده در مديريت پروژه
  • مشخصات کلي نرم‌افزار MSP
  • راه‌اندازي MSP و امکانات اوليه آن
   • شروع برنامه MSP
   • ادوات و امکانات اوليه MSP
   • مفهوم جدول (Table) و نما (View)
   • انتخاب جداول و نماها در MSP
  • تعريف پروژه در MSP
   • ورود پارامترهاي اوليه پروژه
   • تعريف اوقات کاري پروژه
   • ضبط پرونده پروژه
  • ورود فعاليت‌هاي پروژه
   • ورود عنوان فعاليت‌ها
   • تعريف فعاليت‌هاي پروژه مبتني بر فرآيند (Process Oriented)
   • تعريف فعاليت‌هاي پروژه مبتني بر موضوعات يا اقلام (Subject Oriented)
   • تقسيم فعاليت‌هاي کلان به فعاليت‌هاي جزئي
   • ورود مدت زمان انجام فعاليت‌ها
   • ورود تقدم و تاخر انجام فعاليت‌ها
   • اضافه و حذف فعاليت‌ها
   • ورود شاخص (Milestone)
  • مشاهده خروجي‌هاي اوليه پروژه
  • تعريف منابع
   • تعريف منابع نيروي انساني
    • نماي تعريف منابع (Resource Sheet)
    • ورود عنوان منابع انساني
    • نحوه نامگذاري منابع انساني : فردي، تخصص، گروه‌کاري
    • ورود توان منابع انساني
    • مفهوم توان منبع
    • حداکثر توان براي يک فرد
    • حداکثر توان براي يک گروه
    • ورود نرخ‌هاي پرداخت منبع
    • ارتباط نرخ‌هاي منبع و هزينه انجام پروژه
    • نرخ استاندارد منبع
    • نرخ اضافه‌کاري منبع
    • نرخ هر بار استفاده از منبع
    • ورود نحوه مصرف منبع در طول زمان
    • مصرف توزيع شده منبع در طول مدت انجام فعاليت (Portrated)
    • مصرف منبع در ابتداي زمان انجام فعاليت
    • مصرف منبع در انتهاي انجام فعاليت
    • ورود اوقات کاري نيروي انساني
   • تعريف منابع تجهيزاتي
    • ورود عنوان منابع تجهيزاتي
    • ورود نرخ‌هاي پرداخت بابت تامين تجهيزات
    • ورود اوقات کاري منابع تجهيزاتي
   • تعريف منابع مصرفي
    • ورود عنوان منابع مصرفي
    • نحوه تعيين مصرفي بودن منبع
    • ورود واحد منبع
    • ورود نرخ ‌استاندارد تامين منبع
    • ورود هزينه ثابت هر بار تامين منبع
   • گروه‌بندي منابع
  • تخصيص منابع
  • بهينه‌سازي جزئيات فعاليت‌ها
  • بهينه‌سازي جزئيات منابع
  • تبادل اطلاعات پروژه با ساير برنامه‌ها
 4. سرفصل‌هاي MSP در کتاب نرم‌افزاري سينا
  • معرفي مديريت پروژه
   • مثلث پروژه: نگاهي به پروژه بر حسب زمان، هزينه و حوزه
  • شروع کار با کنترل MSP
   • کار با منوها و جعبه‌هاي ابزار
   • انتخاب جداول و نماها
   • واردکردن پارامترهاي پروژه
  • ورود اطلاعات و سازماندهي فعاليت‌ها
   • واردکردن اطلاعات فعاليت‌ها
   • تخمين مدت زمان انجام کار
   • تقسيم فعاليت‌هاي طولاني به فعاليت‌هاي کوتاهتر
   • اتصال فعاليت‌ها
   • کنترل مدت زمان پروژه
   • اضافه‌کردن فعاليت‌هاي جديد
   • حذف فعاليت‌ها
   • سازماندهي فعاليت‌ها در فازهاي مختلف
   • وارد کردن شاخص
  • تعريف منابع
   • تعريف منابع نيروي انساني
   • تعريف منابع تجهيزاتي
   • تعريف منابع مصرفي
   • ورود نرخ‌هاي پرداخت منبع
   • گروه‌بندي منابع
  • تخصيص منابع
   • تخصيص يک منبع به يک فعاليت
   • فرمول زمان‌بندي : مدت زمان، توان و کار
   • تخصيص منابع هنگام غيرفعال بودن زمان‌بندي کار مبنا
   • حذف تخصيص منابع
   • تخصيص منابع مصرفي به فعاليت‌ها
   • تعريف و تخصيص منبع جديد
  • بهينه‌سازي جزئيات فعاليت
   • ساعات کاري پروژه
   • تنظيم ساعات کاري براي يک فعاليت
   • تغيير نوع فعاليت
   • ايجاد وقفه در کار يک فعاليت
   • ورود هزينه‌هاي ثابت
   • تعريف فعاليت تناوبي
   • تعريف محدوديت‌هاي فعاليت
   • سازماندهي فازها و فعاليت‌ها
   • ورود تاريخ‌هاي مهلت نهايي
   • نمايش مسير بحراني پروژه
  • بهينه‌سازي جزئيات منبع
   • تنظيم ساعات کاري براي هر يک از منابع
   • تنظيم موجوديت منبع در زمان‌هاي مختلف
   • درج نرخ‌هاي پرداخت متعدد براي يک منبع
   • استفاده از نرخ‌هاي پرداخت متفاوت در زمان‌هاي مختلف
   • نگاهي به هزينه‌هاي منبع
   • نگاهي به تخصيص‌هاي منبع در طول زمان
   • تسطيح منابع با تخصيص مازاد
  • بهينه‌سازي جزئيات تخصيص‌ها
   • جايگزيني تخصيص منبع
   • بگارگيري نرخ‌هاي هزينه متفاوت براي تخصيص‌ها
   • تاخير در شروع تخصيص‌ها
   • اعمال الگوهاي کار براي تخصيص‌ها
   • درج نرخ‌هاي مصرف منابع مصرفي
   • ثبت جزيئات تخصيص در يادداشت
  • نمايش مشخصات پروژه به دلخواه
   • مرتب نمودن داده‌ها در يک نما
   • گروه‌بندي داده‌ها در يک نما
   • فيلترکردن داده‌هاي يک نما
   • ويرايش و ايجاد جداول
   • تعريف نماي دلخواه
   • انتخاب شکل نمودار گانت
   • انتخاب شکل نمودار شبکه
   • انتخاب شکل نماي تقويم
  • چاپ اطلاعات پروژه
   • رسم شکل برروي نمودار گانت
   • چاپ نماها
   • تنظيم و چاپ گزارش‌ها
  • ارائه اطلاعات پروژه روي شبکه
   • کپي اطلاعات پروژه در قالب تصاوير گرافيکي GIF
   • ذخيره اطلاعات پروژه به صورت يک صفحه وب
   • تغيير شکل نمايشي صفحات وب
  • اشتراک اطلاعات پروژه با ساير برنامه‌ها
   • کپي و چسباندن در MSP
   • بازکردن پرونده با قالب‌هاي ديگر
   • ضبط پرونده MSP با قالب‌هاي ديگر
   • اطلاعات تفصيلي پيرامون قالب‌هاي پايگاه داده
  • اشتراک اطلاعات بين چند پروژه
   • ايجاد يک بانک منبع
   • نمايش جزئيات تخصيص در بانک منبع
   • به روزرساني تخصيص‌ها در يک پرونده مشترک
   • به روزرساني ساعات کاري تمامي پروژه‌ها در بانک منبع
   • اتصال پرونده جديد به بانک منبع
   • بازکردن پرونده سهم‌بر و به روزدرآوردن بانک منبع
   • کار با پروژه‌هاي يک‌پارچه
   • ايجاد وابستگي بين پروژه‌ها
  • پيگيري پيشرفت کار
   • ضبط خط مبناي پروژه
   • پيگيري کار پروژه مطابق با برنامه زمان‌بندي شده
   • واردکردن درصد تکميل فعاليت‌ها
   • واردکردن مقادير شروع، خاتمه و مدت زمان فعاليت‌ها
   • پيگيري کار در دوره‌هاي زماني
   • تغيير کار باقيمانده يا مدت زمان فعاليت‌ها
   • ضبط طرح موقت
  • نمايش و گزارش وضعيت پروژه
   • شناسايي فعاليت‌هايي که در انجام آنها وقفه ايجاد شده
   • مقايسه خط مبنا، طرح موقت و وضعيت جاري
   • تعيين فعاليت‌ها و منابعي که به بودجه بيشتري نياز دارند
   • گزارش وضعيت پروژه
   • سنجش عملکرد به کمک آناليز ارزش حاصله
  • شناسايي و برطرف کردن مشکلات پروژه
   • برطرف کردن مشکلات مربوط به زمان و زمان‌بندي
   • برطرف کردن مشکلات منبع و هزينه
   • برطرف کردن مشکلات حوزه کار
 1. سيستم اطلاعاتي مديريت پروژه (PMIS)
کلیک  دانلود فایل PDF الگوریتم ژنتیک در 12 قدم

دیدگاه ها

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *